תנאי שימוש

תנאי שימוש / מדיניות ביטולים / מדיניות פרטיות

מבוא

 1. אתר https://class.koalix.co.il/ (להלן: “האתר“) משמש כדף הבית של קואליקס – בית הספר לקידום האתרים של שמוליק דורינבאום (להלן: “הנהלת האתר“).
 2. במסגרת השירותים האתר מציע לגולשים (להלן: “המשתמשים” או “המשתמש” או “הלקוח“) את האפשרות לרכוש קורסי וידאו שונים לקידום אתרים בתשלום חודשי או בתשלום חד פעמי.
 3. הגולשים (שיקראו להלן גם המשתמשים) מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן: התקנון) טרם הגלישה באתר.
 4. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
 5. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 6. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (להלן: “צוות האתר” או “הנהלת האתר“) מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין.
 7. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו’) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 8. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע”י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא”ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם, בשינויים המחויבים.
 9. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 10. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 11. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי תקנון הפרטיות של האתר ביחד עם הוריך (או כל אפוטרופוס חוקי אחר על פי דין). הנכם נדרשים להימנע משימוש באתר, ככל שאינם מסכימים לתנאים המצויים בתנאי תקנון הפרטיות.
 12. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשית לצרכי נוחות בלבד. למותר לציין כי כל פנייה בלשון זכר מתייחסת גם ללשון נקבה.

השימוש באתר

 1. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
 2. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
 3. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
 4. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
 5. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
 6. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
 7. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
 8. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.
 9. צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה באתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 10. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.

הרישום לאתר

 1. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 2. המנוי באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 3. יצירת משתמש באתר מתבצעת באחת משלוש דרכים:
  • רכישת קורס בודד בתשלום חד – פעמי – הלקוח יקבל גישה לקורס הספציפי אותו הוא רכש. (ישנו מחיר מוזל לקורסים ספציפיים עבור גישה לשנה בלבד ומחיר גבוה יותר לגישת Lifetime)
  • רכישת מנוי חודשי – הלקוח יקבל גישה לתכנים כפי שפורט בדף הקורס. המנוי יתחדש כל 30 יום ממועד החיוב.
  • רכישת מנוי משולב – תשלום חד פעמי ותשלום חודשי – הלקוח יקבל גישה לתכנים כפי שפורט בדף הקורס. המנוי יתחדש כל 30 יום ממועד החיוב.

רכישה והזמנת קורסים ושירותים באתר

 1. הזמנת קורסים ושירותים המוצעים באתר תעשה ישירות באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי צוות האתר מעת לעת. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 2. אופן רכישת קורסים ושירותים באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 3. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
 4. ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא כמקובל בציבור: ‘כרטיס אשראי’), הכול באמצעות דף סליקה מאובטח של חברת הסליקה.
 5. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות/ח.פ, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא”ל למשלוח קבלה.
 6. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון כמו גם של הוראות הדין ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש בהקשר זה.
 7. לאחר השלמת הליך הרכישה הכולל קבלת אישור חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ואישור הרכישה על ידי צוות האתר, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא”ל. אישור זה יכלול חשבונית ואת פרטי הקורסים הכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש עם אישור הליך הרכישה/ההזמנה שלו על ידי צוות האתר.
 8. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את הקורסים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או חברת הסליקה או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 9. האתר רשאי לעדכן את מחירי הקורסים והשירותים ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא המחיר שיהיה בתוקף בזמן קבלת אישור חברת הסליקה על ביצוע התשלום ו/או שליחת אישור הרכישה על ידי האתר.
 10. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירים את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנוגע לרכישה מרחוק או לעסקת אינטרנט.
 11. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו לא התאפשרה או בוטלה.
 12. אספקת קורסים דיגיטליים תתבצע תוך יום עסקים אחד מרגע התשלום.

מבצעי מכירות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעי מכירות מעת לעת. מובהר כי עלות הקורסים והשירותים בעת המבצע אינם מחייבים את החברה בשגרה (שלא בעת ימי המבצעים). מובהר כי המבצעים אשר יפורסמו באתר החברה מחייבים את החברה במכירה באתר בלבד.
 2. מובהר כי מחיר הקורסים ו/או השירותים באתר הקובעים הוא המחיר במועד השלמת ההזמנה ו/או סליקת התשלום.

ביטול עסקה

 1. אופן ביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקת רכישת קורס חד פעמי וזאת מרגע שהועברו ללקוח פרטי הגישה לקורס הנרכש.
 3. ביטול מנוי בתשלום חודשי ייעשה באמצעות מתן הודעה בכתב להנהלת האתר במייל: [email protected] ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: שם הלקוח, מספר תעודת זהות, שם משתמש באתר ו-4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום. הביטול ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מיום שנמסרה ההודעה. הנהלת האתר תשיב ללקוח את החלק היחסי של דמי המינוי למן כניסת ביטול המנוי לתוקף ועד לסיום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי.
 4. האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוח) מטעמים שונים, לרבות במקרה של טעות בפרטי ובמחירי הקורסים הכלולים בעסקה ובמקרה שיגלה כי המשתמש פעל בניגוד לתנאי התקנון. הודעה על ביטול עסקה ע”י האתר תימסר לכתובת הדוא”ל של המשתמש.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי הקורס, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; הזמנת הקורס נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.
 6. במידה ולקוח מעוניין לקבל החזר על תשלום הקורס SEO OTS 2.0 בשל אי הגעה ליעד שהובטח כיעדי הקורס מצד המכללה, יש לשלוח את כל הטבלאות המבוקשות שמילאתם במהלך הקורס המלא + כתובת האתר לבדיקה מלאה של חברי המכללה לווידוא שאכן ביצעתם את כל הנדרש בקורס למען הגעה ליעד. (כזה שלא ימלא אחר ההוראות ויבקש החזר, לא יקבל החזר מהיעדר סיבה לגיטימית בהתאם לבקשה להחזר תשלום על הקורס)
 7. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין בנוגע לביטול עסקאות עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

 

קניין רוחני

 1. הנהלת האתר אוחזת בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו בכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ושאשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. מובהר כי הנהלת האתר אוחזת גם בכל התכנים הכוללים סקירות על קורסים, מאמרים, קבצים מסוגים שונים, המלצות על קורסים, מידע אשר מופיע באתר לגבי הקורסים והשירותים באתר וכן כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. מובהר כי מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות האתר, הזכויות כוללות תמונות, קטעים ויזואליים, חזותיים, קטעי קול, קבצי מקור, קבצי מחשב, תרשימים, אילוסטרטציות, הדמיות תלת מימדיות, הדמיות חד מימדיות, יישומים אייקונים וחומרים אחרים אשר עשויים להיות מוגנים כיצירות מגונות על פי חוק זכות יוצרים, התשמ”ד-1994. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות היוצרים של האתר. מבלי לגרוע באיסורים הספציפיים בדין, חל איסור מוחלט, להעתיק, לעשות עשייה נגזרת, לפרסם, לשדר, להציג, למכור את התכנים או חלק מהם, ללא הרשאה מפורשת, בכתב מהנהלת האתר.
 2. מובהר כי כל זכויות ה-IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של הנהלת האתר לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה-know how, קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות אלה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לעשות יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לרבות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מהנהלת האתר.
 3. מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים של החברה. חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים קורסים ו/או שירותים של הנהלת החברה מבלי לקבל את אישורה מראש.
 4. חל איסור חמור להעתיק את התמונות, הסרטונים, התכנים או כל פריט אחר המופיע באתר.
 5. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש בשירותי האתר ו/או בתכניו, AS IS. הקניין הרוחני בחומרים באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 6. מובהר כי במידה וגילית כי באתר מופיע תוכן המפר בדרך כלשהי את זכויותיו של יוצר אחר, הנך נדרש להודיע לנו ואנו נשקול את הסרת התוכן עד לבדיקה סופית בעניין.

פרסום, דיוור וקישורים 

 1. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 2. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא”ל האתר. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא”ל של האתר.
 3. יתכן שמוצגים באתר פרסומות ו/או קישורים למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה לקורסים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. השימוש במוצרים ושירותים אלו הם באחריות המשתמש בלבד.
 4. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

פרטיות

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2. עם כניסתך לאתר יתכן שתשלח למכשירך ‘עוגייה’ (Cookie) המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 3. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 4. הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך אספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש.
 5. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע”י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו’.
 6. פרטי האשראי המוזנים בזמן ביצוע העסקה אינם נשמרים באתר.
 7. האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.

 

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

כשירות לבצע פעולות

 1. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (‘הנציג’) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.

היעדר אחריות באשר לתקינות האתר ולתכנים המוצגים בו

 1. צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
 2. צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 3. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו בדוא”ל [email protected] או בטלפון 054-7126629 וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.

ט.ל.ח

Scroll to Top
דילוג לתוכן